Tuesday, 24 May 2016

અભેસીંગ રાઠોડ નો ડાયરો અમેરિકા ના આંગણે 1,2,3 જુલાઈ 2016


www.friendsofgujarat.org

દોસ્ત, હું ગુજરાત છું. હું હેમુ ગઢવીના કસુંબલ કંઠનો અષાઢીલો ટહુકો છું... હું આખા એશિયામાં સંભળાતી ગીરના સિંહની ખુમારીભરી ડણક છું અને એવા ડાલામથ્થા સાવજની કેશવાળીમાં આંગળીઓ ફેરવનાર આપા દાના જેવા સંતોના ભજનોની ચાનક છું... હું પરબવાવડીના ફડહ રોટલાની બાજરી છું અને જલારામ વીરપુરની બુંદીનું બેસન છું... વીજળીના ચમકારે ગંગાસતીએ પોરવેલ મોતી છું...!!! હું છું ગોંડલના મહારાજા સર ભગવતસિંહજીના ભગવદગોમંડલના પાને પાને સચવાયેલી અસ્મિતા છું...! હું વીર નર્મદે જગાવેલ ગુજરાત મોરી મોરી નો ગગનભેદી નાદ છું....!!! હું કાકાસાહેબ કાલેલકર અને ફાધર વાલેસનું સાસરિયું છું.... હું મુન્શીની પાટણની પ્રભુતા છું, અને મેઘાણીની રસધાર છું... હું સત્યના પ્રયોગોનો ચરખો છું, અને માણસાઇના દીવાનો તણખો છું. મને સાચવી રાખજો તમારામાં, હા, હું ગુજરાત છું... અને આવુંજ ગુજરાત જોવા, અને ગુજરાતીપણા ને ઉજવવા પધારો, એડિશન- અમેરિકા ના આંગણે...
1-2 & 3 જુલાઈ 2016 For Further detail & Ticket booking pls visit our website

www.friendsofgujarat.org


જય જય ગરવી ગુજરાત
- શૈલેષ સાવલીયા
President- India chapter
Friends of Gujarat inc USA

Friday, 13 May 2016

Taking Gujarat to new heights of Inclusive and Sustainable Growth


With rich experience of being a teacher for 30 years and a minister for 17 years, Smt. Anandiben Patel became the Chief Minister of Gujarat in May 2014. She has seamlessly carried forward the rich legacy of her predecessor Shri Narendrabhai Modi. She adopted a mission-mode approach through a campaign called Gatisheel Gujarat. Monitorable, time-bound targets are being set and met for select developmental works. Loksamvad Setu for on-the-spot grievance redressal has won the hearts of the people of Gujarat. Initiatives like 'Gender Budget', celebrating Women Empowerment Fortnight, holding Shramik Kalyan Melas, introducing Rabi Krishi Mahotsav, and declaring Krishi Vikas Varsh, among many others show her focus on pro-people good governance.
Her commitment towards Swachh Gujarat and Toilets-for-all in the state has received applause from all corners. Her inclination towards use of technology has given a new momentum to various initiatives under Good Governance through e-Governance. Also, as an initiative in the direction of social and economic upliftment of women, Smt Anandiben Patel (Hon'ble Chief Minister of Gujarat) announced 33% reservation for women in government services, including police. With an eye for detailing, Smt. Anandiben Patel (Hon'ble Chief Minister of Gujarat) lays stress on personally reviewing and monitoring of various works of development. Putting in long hours of work every day, she continues to successfully anchor the legacy of Gujarat model of development.

Gujarat is a state blessed with a long coastline on the west and an enriching tribal culture on the east.

It is not just a land of festivals and celebrations; it is a land where life itself is a celebration. With cultural diversity and a rich heritage of art, traditions, cuisines, costumes, dialects and folk dances, Gujarat continues to be a popular tourist destination.
Not only that, according to a recent report compiled by World Bank, Gujarat tops among the Indian states in rankings of 'Ease of Doing Business'. Gujarat proves to be the preferred state for industry investments in India today. On the foundations of global platforms like Vibrant Gujarat Global Summit, investors and industrialists from across the world converge at Gujarat and are attracted to invest and manufacture in the state.

Gujarat has thus emerged to be the gateway of India, growth-engine of the country and a leading manufacturing hub.

The Golden Jubilee Celebrations of Gujarat


FRIENDS OF GUJARAT had organized grand events in the US to mark the Golden Jubilee Celebrations of Gujarat in the year 2010 and 2013, titled Suwarn Safar - Swarnim Gujarat 50 and Bhavya ane Divya Gujarat.
The event turned out to be a historic function where the proceedings had to be stopped for a while due to the overwhelming turnout of people. However, with superb management, finely blended with wonderful cultural programs, result-oriented exchange of views, led to the event being a mega success and was hailed as the best event ever organized in US by the Gujarati Community. The same team is now set to organize Gatisheel Gujarat (Global Gujarati Conference) 2016 on 1st, 2nd and 3rd July 2016, with the motive to celebrate the growth journey of glorious Gujarat.

Our Mission is to contribute to the Rising Gatishell Gujarat


Gatisheel Gujarat (Global Gujarati Conference) 2016 will be working towards several events in cultural, social, religious and educational spheres to galvanize our community and strengthen our spirit through varied activities. We believe that providing platform for sharing thoughts, interacting with fellow citizens and exchanging views will help these ideas grow into powerful tools that will lead Gujarat to new heights and unite its people in the process.
Every year, the elected officials of the organization work diligently towards enhancing the association and thus, contribute to the ultimate goal of being a significant part of the growth journey of Gujarat. All proceeds from the events and activities of Gatisheel Gujarat (Global Gujarati Conference) 2016 will be contributed towards establishing Swami Vivekananda Cultural center.

We work with a vision that every Gujarati from across the world should be empowered to take a step towards a brighter future. We promise to shape this vision into a reality. Let us together work towards this vision.

Actively Nurture and Nourish the future of Generation of Gujarat


Actively Nurture and Nourish the future of Generation of Gujarat

Friends of Gujarat is an organization to assist deserving Gujaratis in India in matters of education, business, and finance, law and healthcare and if required, help them become part of the ever-growing Gujarati community in the US. We believe that future Gujarati talent should not be squandered for want of resources and opportunities.
Empowering this noble cause is Friends of Gujarat, a non-profit organization based in the US, founded and headed by Mr. Kirit Patel. He, along with a group of other highly motivated and passionate Gujaratis, founded this organization with the vision of making it instrumental in giving back to our motherland and facilitate cultural and business exchanges between Gujaratis in India and US.
Friends of Gujarat firmly believes in enriching exchange of dialogue, thoughts and business that will help Gujarat reach greater heights and rise to further glory. With the full support of Government of Gujarat, leading industrialists and community leaders, Friends of Gujarat is on its way to creating a platform that unites all Gujaratis throughout the world. With our determined spirit and in the company of large-hearted patrons we are working hard to expand our horizons to accomplish the dreams of every Gujarati.
Friends of Gujarat offers its unwavering support to every Gujarati willing to step into a golden future. We strive to build a partnership with Gujaratis from India and US and realize our common vision of contributing to the growth of our motherland.